Algemene woorwaarden

Digizicht is onderdeel van Handshakers.

Algemene voorwaarden van Handshakers, gevestigd te Zaltbommel.
Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Handshakers, gedane offertes en op door Handshakers gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met de opdrachtgever, hierna te noemen opdrachtgever. Bij verschil tussen een bepaling in een specifieke opdracht en deze algemene voorwaarden gaat de specifieke bepaling voor.
2. Werknemers of hulppersonen van Handshakers mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht van Handshakers, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
3. Verwijzing door opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Handshakers niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen.
4. Prestatie: het beoogde doel bij de overeenkomst, tot het bereiken van welk doel Handshakers een inspanningsverplichting op zich neemt.
Artikel 2: Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend. Handshakers is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
2. Alle met opdrachtgever te sluiten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Handshakers, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.
4. Indien offertes of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en dergelijke, mag Handshakers van de juistheid van die gegevens uitgaan.
5. Door Handshakers aan de opdrachtgever voor, bij of na de offerte, dan wel totstandkoming van de overeenkomst ter kennis gebrachte gegevens, bescheiden, modellen, specificaties en dergelijke hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 3: Prijzen
1. De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn vast en bindend en niet afhankelijk van de uitkomst van de overeengekomen opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtgever is honorarium verschuldigd op basis van tijdsbesteding van de werkzaamheden van Handshakers welk honorarium vermeerderd wordt met algemene kantoorkosten, eventuele reis- en verblijfkosten en andere onkosten en, indien schriftelijk overeengekomen, een successfee. De successfee bestaat uit een in de overeenkomst of offerte genoemd vast bedrag of uit een, al dan niet, gestaffeld percentage van de waarde van de beoogde prestatie of transactie, uitgedrukt in de waarde van alle betalingen en van effecten, vermogensrechten en zaken welke in het kader van een transactie door de opdrachtgever zullen worden ontvangen dan wel betaald.
3. Honorarium en onkosten worden maandelijks in rekening gebracht. De successfee is verschuldigd, indien tijdens de duur van de overeenkomst of binnen 2 jaar na het einde daarvan de prestatie of transactie geheel of gedeeltelijk tot stand is gekomen, ongeacht de wijze waarop gebruik is gemaakt van de kennis en vaardigheden van Handshakers en ongeacht, dus ook ingeval sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 9 en 10, de wijze van beëindiging van de overeenkomst. Een eventueel overeengekomen voorschot zal verrekend worden met de laatste factuur van Handshakers, die betrekking heeft op de overeenkomst in kwestie.
4. Handshakers is gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst het overeengekomen honorarium aan te passen ter compensatie van gestegen lonen of andere kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien Handshakers met de opdrachtgever een “breakaway fee” is overeengekomen heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst om hem moverende redenen tussentijds te beëindigen, mits hij deze fee uiterlijk op het moment van beëindiging aan Handshakers voldoet en onverminderd zijn verplichting tot betaling van reeds verschuldigd geworden honorarium en onkosten en een eventuele successfee, zoals in lid 3 van dit artikel is bepaald. Het in dit lid bepaalde geldt niet voor een opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en handelt buiten beroep of bedrijf, indien en voor zo ver dit in strijd met een dringende wetsbepaling zou zijn.
Artikel 4: Termijnen en uitvoering opdracht/levering en risico
1. Tenzij schriftelijk anders is gegarandeerd, zijn de door Handshakers opgegeven of overeengekomen termijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn door Handshakers dient de opdrachtgever Handshakers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Handshakers nog een redelijke termijn wordt gegund aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de opdrachtgever of derden enige aanspraak op schadevergoeding kunnen laten gelden.
2. Handshakers bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
3. Handshakers heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit een met opdrachtgever gesloten overeenkomst door (een) derde(n) uit
te laten voeren. Deze derde(n) zijn gelieerd aan Handshakers waarvoor Handshakers dan ook garant staat voor kwaliteit en het beoogde doel. Opdrachtgever stemt in deze derde(n) gedurende en tot twee jaar na afloop van de opdracht niet rechtstreeks in te zetten voor gelijksoortige werkzaamheden anders dan via Handshakers.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde het risico dragen van de door hem aan Handshakers in het kader van de overeenkomst afgeleverde zaken. De zaken zijn aan Handshakers afgeleverd zodra zij op het overeengekomen afleveradres door Handshakers in ontvangst zijn genomen. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat een verzekering is afgesloten ter dekking van het risico van beschadiging, verlies, vermissing of diefstal van voor zijn risico komende zaken. De opdrachtgever is verplicht aan Handshakers op eerste verzoek de verzekeringspolis en een bewijs van betaling van de betreffende premie ter beschikking te stellen.
5. De overeengekomen successfee is ook na het bereiken van een gedeeltelijke prestatie of transactie verschuldigd, eventueel naar rato van dit deelresultaat afhankelijk van de wijze waarop de successfee is geformuleerd, in welk geval de overeenkomst voortduurt totdat eventueel een verdere prestatie of transactie tot stand komt. Ook in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het in artikel 5 bepaalde.
6. Opdrachtgever zal waar nodig zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst en Handshakers steeds tijdig alle nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, welke Handshakers noodzakelijk acht. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever opgedragen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos voor de door Handshakers gewenste faciliteiten.
7. Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Handshakers staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Handshakers het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 10. Handshakers zal, nadat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan, een datum vaststellen waarop zij haar werkzaamheden zal hervatten. Handshakers behoudt zich het recht voor om extra honorarium en vertragingskosten, die het gevolg zijn van de opschorting, dan wel het hervatten van de werkzaamheden, volgens de gebruikelijke tarieven van Handshakers aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Workshop welke geen doorgang kunnen vinden dienen 10 werkdagen voorafgaand aan de uitvoerdatum geannuleerd dan wel verzet te worden. Voor workshops welke binnen 5 werkdagen voorafgaand aan de uitvoering verzet of geannuleerd worden is Handshakers gerechtigd een onkostenvergoeding van 50% van de waarde van deze workshops in rekening te brengen. Het annuleren op de dag van uitvoering, het op om welke reden niet ten uitvoer kunnen brengen buiten de schuld van Handshakers van de gevraagde dienst wordt volledig in rekening gebracht tenzij Handshakers besluit hiervan af te wijken.
8. Handshakers is gerechtigd meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden hetzij in het belang zijn van de opdrachtgever of de uitvoering van de opdracht, hetzij benodigd zijn ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde wettelijke voorschriften, dan wel op verzoek van de opdrachtgever worden gepresteerd. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van dergelijke aanvullende werkzaamheden.
Artikel 5: Betaling.
1. De opdrachtgever is verplicht het hem gefactureerde, zonder korting of schuldvergelijking, binnen 15 dagen na factuurdatum op een van Handshakers’s bankrekeningen te voldoen. In afwijking van het voorgaande is de successfee verschuldigd bij de totstandkoming van de prestatie of transactie. Indien de prestatie of transactie schriftelijk wordt vastgelegd geldt het moment van ondertekening van de overeenkomst als het moment van totstandkoming, anders geldt het moment waarop mondeling overeenstemming is bereikt.
2. Betalingen strekken, tenzij door Handshakers anders aangegeven, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde invorderingskosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde door Handshakers aangegeven, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.
3. Nalatigheid van de opdrachtgever terzake van het afnemen van zaken of het Handshakers niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting voor reeds verrichte werkzaamheden van de opdrachtgever onverlet.
4. Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Handshakers uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Handshakers gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar -ongeacht of Handshakers terzake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd- en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Handshakers geleden en te lijden schade.
5. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW.
6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en ook voor zover een proceskostenveroordeling overtreffende, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7. Handshakers is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk onder zich heeft, mag opschorten totdat haar opeisbare vordering ter zake van het werk is voldaan.
8. Handshakers is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheden te verzoeken. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek opdrachtgever niet tot het verstrekken van betalingszekerheid overgaat
is Handshakers bevoegd verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
Artikel 6: Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van via Handshakers zelf tot stand gekomen offertes, opdrachtbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, schema's en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevensverzamelingen berusten bij Handshakers of de ontwerper.
2. Via Handshakers tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van Handshakers of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Handshakers of de ontwerper.
3. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten op eerste verzoek van Handshakers compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tot stand komt moeten zij terstond worden teruggegeven.
4. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal hij aan Handshakers, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de opdrachtgever vatbare, boetesom verbeuren van € 10.000,=, onverminderd het recht van Handshakers om naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van Handshakers voor enige schade door opdrachtgever of derden geleden, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende overeenkomst in de 2 maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis gefactureerde bedrag, exclusief successfee.
2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt dat op Handshakers geen enkele aansprakelijkheid rust indien de opdrachtgever enige verplichting uit enige met Handshakers gesloten overeenkomst jegens Handshakers niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
3. In afwijking van het overige in dit artikel bepaalde is Handshakers nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, door de opdrachtgever of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk of de levering van diensten.
4. De opdrachtgever is gehouden Handshakers te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Handshakers krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
5. In alle gevallen waarin Handshakers een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen Handshakers’s eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.
6. Handshakers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van door de opdrachtgever of derden aan Handshakers ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen. Na afloop van de looptijd van de opdracht stelt Handshakers bovengenoemde gegevens ter beschikking van de opdrachtgever. Handshakers behoeft bovengenoemde gegevens niet te archiveren.
7. Indien de overeenkomst is gesloten tussen Handshakers en twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, danwel enige verplichting uit een overeenkomst op twee of meer opdrachtgevers rust, zijn deze laatsten steeds hoofdelijk jegens Handshakers gebonden.
Artikel 8: Reclames
1. Klachten met betrekking tot de door Handshakers geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, moeten bij Handshakers per aangetekende brief worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, teneinde Handshakers in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klachten na te trekken.
2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of
andere werkzaamheden niet op. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van een reclame een overeenkomst kunnen ontbinden.
3. Geen reclame wordt aanvaard over geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan Handshakers, kenbaar gemaakte doel.
Artikel 9: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. Indien Handshakers door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Handshakers, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Handshakers bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.
2. Indien Handshakers door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Handshakers door haar eigen leveranciers -om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt gesteld.
Artikel 10: Ontbinding
1. Onverminderd de overige bepalingen in de voorwaarden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor de voldoening daarvan.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Handshakers geleden en te lijden schade.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met Handshakers gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden, is Handshakers gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor de uitvoering van verdere werkzaamheden vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Handshakers geleden en te lijden schade.
Artikel 11: Publicatie
1. Handshakers heeft het recht om, na afronding van de overeenkomst (een) advertentie(s) te plaatsen in kranten of tijdschriften, dan wel op een website, waarbij de aard van de diensten van Handshakers aan opdrachtgever wordt omschreven.
2. Handshakers heeft het recht in de in lid 1 van dit artikel bedoelde advertentie(s) en daarbuiten gebruik te maken van het beeldmerk/logo/de handelsnaam van opdrachtgever in de communicatie naar cliënten en mogelijke opdrachtgevers, na schriftelijke toestemming daartoe van opdrachtgever.
Artikel 12: Geschillen
1. Op alle met Handshakers gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te
's-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

Handshakers - Digzicht
Nieuwe Tijningen 35, 5301 DA Zaltbommel
t. 0418-553527
e. info@handshakers.nl
w. www.handshakers.nl

K.v.K. 11061260
BTW-nr NL001875084B86
IBAN NL20KNAB0259950912